Sveiki atvykę į Kupiškio mokyklos “Varpelis” internetinę svetainę!

Kupiškio  mokykla „VARPELIS“

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Vytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis
  • Tel. + 370 459 35 297
  • Mob. Tel. 8 687 04 951
  • E. p. varpelis.kupiskis@gmail.com

  • Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041033
Mano dienynas
Patyčių dėžutė
Kupiškio savivaldybė

Švietimo ministerija

Pilietiškumo mokykla

Mokyklos taryba

Kupiškio mokyklos „Varpelis” taryba –  aukščiausia savivaldos institucija, telkianti tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų,  kitų bendruomenės narių atstovus visų   institucijos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.

Mokyklos taryba renkama 2 metams. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip tris kartus per metus. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų Mokyklos tarybos narių. Nutarimai priimami vadovaujantis dalyvaujančių balsų dauguma.

MOKYKLOS TARYBA

Justė Burbulė (Mauraitė), ikimokyklinio ugdymo mokytoja  – pirmininkas;

Lina Kuklinskienė, logopedė – sekretorius;

Gintarė Butkevičienė, ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytoja –   narys;

Jolita Balčiūnienė, mama –narys;

Vitalija Murnikienė, mama – narys;

Neringa Pajuodytė, mama – narys.

Ligita Stapulionienė, Kupiškio miesto bendruomenės atstovė.