Sveiki atvykę į Kupiškio mokyklos “Varpelis” internetinę svetainę!

Kupiškio  mokykla „VARPELIS“

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Vytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis
  • Tel. + 370 459 35 297
  • Mob. Tel. 8 687 04 951
  • E. p. varpelis.kupiskis@gmail.com

  • Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041033
Mano dienynas
Patyčių dėžutė
Kupiškio savivaldybė

Švietimo ministerija

Pilietiškumo mokykla

Ikimokyklinis ugdymas

 
 
 
       Ikimokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, pažangiausiomis vaiko ugdymo tendencijomis, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

        Ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) pasiekimai – tai ugdymo(si) procese įgyti vaiko gebėjimai, žinios ir supratimas, nuostatos, apie kuriuos sprendžiama iš vaiko veiklos ir jos rezultatų. Vaiko pasiekimų vertinimas – tai nuolatinis informacijos apie vaiką, jo ugdymosi ypatumus ir daromą pažangą kaupimas, reflektavimas ir apibendrinimas. Vaiko gebėjimai aprašomi du kartus per mokslo metus. Rugsėjo – lapkričio mėnesiais atliekamas pirminis vertinimas. Pirminio vertinimo paskirtis – fiksuoti vaiko pasiekimus, individualius ypatumus ir numatyti jo ugdymo kryptį (tikslus ir uždavinius), ugdymo individualizavimo ir pagalbos vaikui formas. Gegužės mėnesį atliekamas baigiamasis vertinimas. Baigiamojo vertinimo paskirtis – įvertinti vaiko pasiekimų ir pažangos lygį, pasiektą per mokslo metus. 

        Vaiko aprašas – konfidenciali informacija. Vaiko aprašą ikimokyklinio ugdymo mokytojas atlieka mokslo metų rudenį ir pavasarį. Šia informacija dalinasi tik su vaiko ugdymu susiję ugdytojai. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas individualių vaiko vertinimo aprašų neviešina.