Sveiki atvykę į Kupiškio mokyklos “Varpelis” internetinę svetainę!

Kupiškio mokykla „VARPELIS“

 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
 • Vytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis
 • Tel. + 370 459 35 297
 • Mob. Tel. 8 687 04 951
 • E. p. varpelis.kupiskis@gmail.com

 • Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041033
Mano dienynas
Patyčių dėžutė
Kupiškio savivaldybė

Švietimo ministerija

Pilietiškumo mokykla

Projektai

VYKDYTAS PROJEKTAS „IŠMANIOJO PELIAUS PATS LABORATORIJA“

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0102 „IŠMANIOJO PELIAUS PATS LABORATORIJA“, VYKDYTO KUPIŠKIO MOKYKLOJE „VARPELIS“, ATASKAITA

Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

PDF

Spausdinti

Pasirašytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas  projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0102 „Išmaniojo peliaus PATS laboratorija“.

2019 m. lapkričio 28 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0102 „Išmaniojo Peliaus PATS laboratorija“ sutartį. Projektą parengė Kultūros, švietimo ir sporto skyrius. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. Projektui įgyvendinti skirta 90 946 eurai iš Europos Sąjungos fondų ir 1 857,60 euro iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

Projekto ,,Išmaniojo peliaus PATS laboratorija‘‘ tikslas – diegti pokyčius, skatinančius inovatyvų priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių vaikų komunikavimo ir pažinimo kompetencijų ugdymą. Šiam tikslui pasiekti ES lėšomis kiekvienoje iš keturių projekte dalyvausiančių institucijų bus sukurta po vieną laboratoriją – šiuolaikiškomis IKT aprūpintą virtualią ugdymo / ugdymo(-si) aplinką (planšetiniai kompiuteriai, interaktyvios grindys, interaktyvūs kubai, mėtomi mikrofonai) – kurioje vaikų kompetencijas padės plėtoti herojus – išmanusis pelius PATS (Pažink. Atrask. Tyrinėk. Sužinok.) Šiose laboratorijose tikslingas veiklas pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomiems vaikams kiekvieną savaitę organizuos priešmokyklinio ugdymo mokytojai, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams talkins švietimo pagalbos specialistai. Projekto metu bus sudarytos sąlygos pedagogų kvalifikacijai tobulinti bei, siekiant apmąstyti ir tobulinti vaikų ugdomąją veiklą, rengiami laboratorijoje dirbusio mokytojo užrašai – ,,PATS laboratorija. Vaikų ugdymo organizavimo refleksija‘‘. 

_______________________________________________________________________________________________

PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“  (NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką.

 Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

2020 m. pavasarį mūsų mokykla (pasirašant perdavimo aktą) gavo planšetinių / nešiojamųjų kompiuterių, nupirktų ES investicijų  projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ lėšomis.

_____________________________________________________________________________________________

VYKDYTAS PROJEKTAS „KUPIŠKIO MOKYKLOS „VARPELIS” SAULĖS ELEKTRINĖ” PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMĄ „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (SAULĖS, VĖJO, GEOTERMINĖS ENERGIJOS, BIOKURO AR KITŲ) PANAUDOJIMAS VISUOMENINĖS  IR GYVENAMOSIOS (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS) PASKIRTIES PASTATUOSE”, GAUTAS FINANSAVIMAS, 2021 M. RUGSĖJO MĖN. ĮRENGTA SAULĖS ELEKTRINĖ.

_____________________________________________________________________________________________

 

Vykdoma vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa startavo 2017 m. rugsėjo 1 d. Ji apjungė ir tęsia pradėtą Vaisių vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose programos ir Pieno vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos (programa „Pienas vaikams“) veiklą.

Programos tikslai:

 • padidinti suvartojamų vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno gaminių dalį vaikų mityboje;
 • diegti vaikams supratimą apie vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno gaminių vartojimo teigiamą poveikį sveikatai;
 • supažindinti vaikus su tvariu žemės ūkiu bei skatinti vaikus tausiai naudoti maistą.

Programos tikslinė grupė – vaikai, lankantys ikimokyklines ugdymo įstaigas, ir pradinių klasių mokiniai. Programos priemonės apima vaisių, daržovių bei pieno gaminių tiekimą vaikams ir edukacinių bei informacinių veiklų įgyvendinimą. 

Pagal programą vaikams yra tiekiami ekologiški arba pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą išauginti (pagaminti) produktai: obuoliai, morkos, kriaušės, obuolių sultys ir pieno gaminiai – geriamasis pienas, jogurtas bei šviežias ir brandintas sūris.

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos interneto puslapis http://www.pienasvaisiai.lt

Priemonę administruoja VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (interneto adresas http://www.litfood.lt).

Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

 

Mokykla įsitraukusi į Nacionalinės švietimo agentūros vykdomą projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (Nr. 09.2.1- ESFA-V-726-03-0001) (toliau – Projektas)

https://www.nsa.smm.lt/projektai/2021/11/04/skaitmeninio-ugdymo-turinio-kurimas-ir-diegimas/

              Projekto trukmė 2018 m. gegužės 30 d. – 2023 m. liepos 31 d. (60 mėnesių)

              Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“.

              Projekto tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.

              Uždaviniai:

 1. Parengti priemones ugdymo turiniui atnaujinti.
 2. Teikti steigėjams ir mokykloms pagalbą, reikalingą sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį.