Sveiki atvykę į Kupiškio mokyklos “Varpelis” internetinę svetainę!

Kupiškio  mokykla „VARPELIS“

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Vytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis
  • Tel. + 370 459 35 297
  • Mob. Tel. 8 687 04 951
  • E. p. varpelis.kupiskis@gmail.com

  • Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041033
Mano dienynas
Patyčių dėžutė
Kupiškio savivaldybė

Švietimo ministerija

Pilietiškumo mokykla

Darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

KUPIŠKIO MOKYKLOS VARPELIS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 
Vaiko gerovės komisija:

1. Daiva Mergiūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė; 

2. Lina Kuklinskienė, logopedė – komisijos pirmininko pavaduotoja;  

3. Daina Šimėnė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – komisijos narė; 

4. Aira Šimėnienė, Rokiškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė  – komisijos narė; 

5. Jolanta Mostavičienė, auklėtoja (lavinamųjų klasių), mokytojo padėjėja – komisijos narė;  

6. Edita Kareivienė, specialioji pedagogė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – komisijos narė; 

7. Vida Baginskienė, auklėtoja (lavinamųjų klasių) – sekretorė

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

• Daiva Pečiukėnienė – direktorė, komisijos pirmininkė;

• Almina Ramanauskienė – ikimokyklinio ugdymomokytoja, komisijos sekretorė;

• Irena Mockuvienė – Savivaldybės administracijos Kultūros švietimo ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė, komisijos narė;

• Daina Šimėnė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, komisijos narė;

GALIMŲ PSICHOLOGINIO SMURTO IR MOBINGO DARBE ATVEJŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJA:
• Vida Baginskienė – auklėtoja (lavinamųjų klasių),  komisijos pirmininkė;
• Dovilė Vaičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, sekretorė;
• Jurgita Petrulienė – auklėtojo padėjėja, narė.