Sveiki atvykę į Kupiškio mokyklos “Varpelis” internetinę svetainę!
Bell-img

Kupiškio mokykla „VARPELIS“


  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Vytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis
  • Tel. +370 459 35297
  • E.p. varpelis.kupiskis@gmail.com

  • Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041033
rugsėjo 2018
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Nuorodos
Mano dienynas

Kupiškio savivaldybė

Švietimo ministerija

Nuostatai

                                                                                   PATVIRTINTA

                                                                                      Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

                                                   2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-235

 

KUPIŠKIO MOKYKLOS ,,VARPELIS‘‘ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Kupiškio mokyklos ,,Varpelis“ nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Kupiškio mokyklos ,,Varpelis‘‘ teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę ir kitas paskirtis, mokymo kalbą ir mokymo formas, vykdomas švietimo programas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, vykdomas švietimo programas, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą. Mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir   valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į   darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, Mokyklos veiklos priežiūrą, reorganizavimo,   likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos oficialus pavadinimas – Kupiškio mokykla ,,Varpelis‘‘ (toliau – Mokykla), trumpasis pavadinimas – Mokykla „Varpelis“. Mokykla   įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190401033.

3.   Įsteigimo data – 1970 m. kovo 15 d.

4.   Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5.   Priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6.   Savininkas – Kupiškio rajono savivaldybė.

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kupiškio rajono savivaldybės taryba.

8. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencijos pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą:

8.1. tvirtina Mokyklos nuostatus;

8.2. priima į pareigas ir atleidžia Mokyklos   direktorių;

8.3. priima sprendimą dėl Mokyklos buveinės pakeitimo;

8.4. priima sprendimą dėl Mokyklos reorganizavimo, likvidavimo;

8.5. priima   sprendimą dėl Mokyklos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

8.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

8.7. sprendžia kitus įstatymuose ir Mokyklos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

9. Mokyklos   buveinė – Vytauto g. 26, Kupiškis;

9.1. bendrabučio buveinė – Vytauto g. 26, Kupiškis.

10.   Grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.

11. Tipas – pagrindinė mokykla, kodas 3123.

12. Mokyklos paskirtys:

12.1. pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla, kodas 31231100.

12.2. kitos paskirtys – pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, intelekto sutrikimą turintiems mokiniams, kodas 31232130.

13. Mokymo kalba – lietuvių.

14. Mokymo formos – dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose.

15. Vykdomos švietimo programos:

15.1. Bendrojo ugdymo skyriuje vykdomos programos:

15.1.1. ikimokyklinio ugdymo programa;

15.1.2. priešmokyklinio ugdymo programa.

15.2. Specialiojo ugdymo skyriuje vykdomos programos:

15.2.1. ikimokyklinio ugdymo individualizuota   programa;

15.2.2. priešmokyklinio   ugdymo individualizuota programa;

15.2.3. pradinio ugdymo individualizuota programa;

15.2.4. pagrindinio ugdymo individualizuota programa;

15.2.5. socialinių įgūdžių ugdymo programa;

15.3. Neformaliojo vaikų švietimo programa.

16. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pažymėjimas, mokymosi pasiekimų pažymėjimas.

17. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

 

                    18. Mokyklos   veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

19. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

19.1. pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.

19.2. Kitos švietimo veiklos rūšys:

19.2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

19.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

19.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

19.2.4. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

19.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

20. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

20.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

20.2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90.

21. Mokyklos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti aktyvų, kūrybingą, atsakingą pilietį, turintį gebėjimų, kompetencijų, būtinų sėkmingai integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą.

22. Mokyklos veiklos uždaviniai:

22.1. teikti vaikams kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, mokiniams – pradinį ir pagrindinį   išsilavinimą;

22.2. lavinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus ir mokinius, pripažįstant ir plėtojant jų gebėjimus ir galias;

22.3. tenkinti vaikų ir mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius;

22.4. teikti vaikams ir mokiniams reikiamą pagalbą;

22.5. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką;

23. Vykdydama pavestus uždavinius, Mokykla atlieka šias funkcijas:

23.1. vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro tvirtinamais ikimokyklinio ugdymo programų kriterijais, bendrosiomis priešmokyklinio ugdymo, specialiojo pradinio ugdymo, specialiojo pagrindinio ugdymo programomis bei atsižvelgdama į vietos ir Mokyklos bendruomenės reikmes, taip pat į vaikų ir mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

23.2. dalyvauja mokinių ugdymo pasiekimų tyrimuose švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

23.3. išduoda mokymosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

23.4. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

23.5. švietimo ir mokslo   ministro nustatyta tvarka sudaro Vaiko gerovės komisiją, kuri organizuoja ir koordinuoja švietimo programų   pritaikymą vaikams ir mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, švietimo pagalbos teikimą, rūpinasi saugios ir palankios vaikams ir mokiniams aplinkos kūrimu ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas;

23.6. įvertina vaikų ir mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

23.7. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu organizuoja mokamas papildomas paslaugas (būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

23.8.   sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;

23.9. vykdo Mokyklos veiklos įsivertinimą;

23.10. užtikrina higienos normų, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

23.11. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

23.12. organizuoja vaikų ir mokinių maitinimą   Mokykloje;

23.13. organizuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apgyvendinimą ir maitinimą Mokyklos bendrabutyje, vadovaujantis priėmimo į Mokyklos bendrabutį tvarka;

23.14. organizuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių   vežiojimą į Mokyklą ir iš jos į namus;

23.15. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą;

23.16. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

 

III.   MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

                      24. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai   priskirtas funkcijas, turi teisę:

24.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

24.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius geros kokybės ugdymą, mokymą ir įgyjamą išsilavinimą;

24.3. bendradarbiauti su Mokyklos veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

24.4. švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka dalyvauti ir/ar vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

24.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

24.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

24.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

25. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai    priskirtas funkcijas, turi pareigas:

25.1. programose numatytą ugdymo turinį veiksmingomis ugdymo ir ugdymosi formomis perteikti vaikams ir mokiniams;

25.2. užtikrinti geros kokybės ugdymą;

25.3. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką, atvirumą vietos bendruomenei, mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

25.4. teikti informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą;

25.5. vykdyti vaikų ir mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį informavimą, konsultavimą ir orientavimą bei Vaiko minimalios priežiūros priemones teisės aktų nustatyta tvarka.

25.6. vykdyti švietimo kokybės stebėseną;

25.7. nustatyta tvarka informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą ir elgesį;

25.8. užtikrinti darbuotojų etikos normų ir Mokyklos vidaus darbo tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų laikymąsi.

 

IV. MOKYKLOS   VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

26. Mokyklos   veiklos organizavimo teisinis pagrindas:

26.1. Mokyklos strateginis planas, kuriam yra pritarusios Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo bei Mokyklos taryba;

26.2. Mokyklos metinis veiklos planas, kuriam yra pritariusi Mokyklos taryba ir patvirtintas Mokyklos direktoriaus;

26.3. Mokyklos mokslo metų ugdymo planas, patvirtintas Mokyklos direktoriaus.

27. Mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Mokyklos direktorius:

28.1. vadovauja Mokyklos strateginio plano ir metinio veiklos plano, mokslo metų ugdymo plano, švietimo programų rengimui, juos tvirtina, vadovauja   jų vykdymui;

28.2. tvirtina Mokyklos vidaus struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

28.3. nustato Mokyklos tikslus, uždavinius ir funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ugdymui bei kitų darbuotojų veiklos sritis;

28.4. tvirtina mokytojų, pedagogų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

28.5. priima vaikus ir mokinius Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro ugdymo ir mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

28.6. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

28.7. suderinęs su Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles ir jų pakeitimus;

28.8. tvirtina Mokyklos bendruomenės narių elgesio ir etikos normas;

28.9. sudaro vaikams, mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su ugdymu, mokymui ir darbu susijusiais aspektais;

28.10. organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

28.11. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

28.12. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;

28.13. sudaro Mokyklos vardu sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;

28.14. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

28.15. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

28.16. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams – galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

28.17. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

28.18. bendradarbiauja su vaikų ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, rajono policijos komisariatu, socialinių paslaugų ir sveikatos įstaigomis, Vaiko gerovės komisija ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

28.19. atstovauja Mokyklą kitose institucijose;

28.20. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui, kitiems darbuotojams;

28.21. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

28.22. analizuoja Mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už Mokyklos veiklos rezultatus.

29. Mokyklos direktorius atsako:

29.1. už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Mokykloje, demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Mokyklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus;

29.2. už bendradarbiavimu grįstus santykius, bendruomenės narių elgesio ir etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką.

29.3. už bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir ne pedagoginio personalo profesinį tobulėjimą;

29.4. už viešos informacijos apie Mokyklos veiklą skelbimą.

30. Mokykloje sudaromos metodinės grupės ir Metodinė taryba. Metodinės grupės skirtos pedagogams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti vaikus ir mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo   būdus, mokymo(si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Mokyklos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir mokyklos pažangos. Metodinė taryba nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Mokykloje, teikia direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.

31. Metodinės grupės nariai yra grupių   auklėtojai ir specialistai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinių grupių veiklą organizuoja metodinių grupių vadovai, koordinuoja – Metodinė taryba. Mokyklos metodinės grupės nariai yra metodinių grupių vadovai. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas vadovas. Jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

 

 

V. MOKYKLOS SAVIVALDA

 

                     32. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia savivaldos institucija. Taryba telkia Mokyklos tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų bendruomenę,   vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti   teisėtiems Mokyklos   interesams.

33. Taryba sudaroma iš Mokykloje nedirbančių vaikų ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų ir vietos bendruomenės atstovų. Tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato Mokyklos direktorius.

34. Į Tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, pedagogus – Mokytojų taryba. Tarybos veikloje gali dalyvauti 1–3 vietos bendruomenės atstovai, kuriuos deleguoja Mokyklos direktorius.

35. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiaus kaip pusė narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

36. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.

37. Taryba:

37.1. teikia siūlymų dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

37.2. pritaria Mokyklos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, ugdymo planui, nuostatams, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;

37.3. teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;

37.4. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;

37.5. išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos   veiklos tobulinimo;

37.6. teikia siūlymus Kupiškio rajono savivaldybės tarybai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

37.7. svarsto Mokytojų tarybos, Metodinės tarybos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus direktoriui;

37.8. teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos   materialinius, finansinius ir intelektinis išteklius;

37.9. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.

38. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

39. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.

40. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir   bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Mokykloje   dirbantys pedagogai, slaugytoja, švietimo pagalbą teikiantys specialistai.

41. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius.

42. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokyklos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami   posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

43. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais.

44. Klasės/grupės tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija – Tėvų komitetas renkamas klasės/grupės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime. Šiai institucijai vadovauja susirinkimo išrinktas vadovas. Tėvų komitetas aptaria su klasės/grupės auklėtoju, klasės/grupės mokinių, vaikų lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės/grupės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymus Mokyklos tarybai ir direktoriui.

45. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti klasių/grupių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO

                                                 TVARKA IR ATESTACIJA

 

                    46. Darbuotojai į darbą Mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

47. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos ir kitų   teisės aktų nustatyta tvarka.

48. Mokyklos direktorius, jo pavaduotoja ugdymui, pedagogai, pagalbos mokyklai specialistai   atestuojami, kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

 

VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA,

     FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

49. Mokykla valdo pasitikėjimo teise perduotą Kupiškio rajono savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

50. Mokyklos lėšų šaltiniai:

50.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

50.2. pajamos už teikiamas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;

50.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės lėšos pagal pavedimus;

50.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

51. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

52. Mokyklos buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimų įstaigų buhalterinės apskaitos tarnyba.

53. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

54. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija bei Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyrius.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

55. Mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės   aktų nustatytus reikalavimus.

56. Informacija visuomenei apie Mokyklos veiklą svetainėje teikiama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus reikalavimus.

57. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi Kupiškio rajono savivaldybės tarybos, Mokyklos direktoriaus ar Mokyklos tarybos iniciatyva.

58. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

59. Mokyklos nuostatai registruojami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

___________________________