Sveiki atvykę į Kupiškio mokyklos “Varpelis” internetinę svetainę!
Kupiškio mokykla „VARPELIS“

 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
 • Vytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis
 • Tel. + 370 459 35 297
 • Mob. Tel. 8 687 04 951
 • E. p. varpelis.kupiskis@gmail.com

 • Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041033
Mano dienynas
Patyčių dėžutė
Kupiškio savivaldybė

Švietimo ministerija

Ugdymas

MOKYKLOS FILOSOFIJA

        Į kiekvieną vaiką žiūrėti kaip į unikalią pasaulio būtybę, gerbti jį, suprasti ir mylėti tokį koks yra.

MOKYKLOS VERTYBĖS

        Vaikas – sveikas, orus, smalsus, aktyvus, bendraujantis, kuriantis, atsakingas.

        Pedagogas – besivadovaujantis šiuolaikinio vaikų ugdymo kaitos tendencijomis, iniciatyvus, pozityvus, atviras naujovėms, nuolat besimokantis, skleidžiantis gerąją patirtį.

        Bendruomenė – pozityviai bendraujanti, konstruktyviai įsitraukianti į mokyklos gyvenimą, besidominti kintančia aplinka, reflektuojanti, palaikanti išorinius partnerystės ryšius.

       Aplinka – vaikams ir mokyklos bendruomenės nariams draugiška, atvira, dialogiška, psichologiškai ir fiziškai saugi, daugiafunkcinė, persikelianti į socialines erdves, skatinanti mokinių (vaikų) aktyvumą, žaidimą, patirtinį ugdymąsi, integrali, aprūpinta vaikų poreikius atitinkančiomis, moderniomis ugdymosi priemonėmis.                     

 
IKIMOKYKLINIS UGDYMAS
 
        Ikimokyklinio ugdymo tikslas atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, pažangiausiomis vaiko ugdymo tendencijomis, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

        Ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) pasiekimai – tai ugdymo(si) procese įgyti vaiko gebėjimai, žinios ir supratimas, nuostatos, apie kuriuos sprendžiama iš vaiko veiklos ir jos rezultatų. Vaiko pasiekimų vertinimas – tai nuolatinis informacijos apie vaiką, jo ugdymosi ypatumus ir daromą pažangą kaupimas, reflektavimas ir apibendrinimas. Vaiko gebėjimai aprašomi du kartus per mokslo metus. Rugsėjo – lapkričio mėnesiais atliekamas pirminis vertinimas. Pirminio vertinimo paskirtis – fiksuoti vaiko pasiekimus, individualius ypatumus ir numatyti jo ugdymo kryptį (tikslus ir uždavinius), ugdymo individualizavimo ir pagalbos vaikui formas. Gegužės mėnesį atliekamas baigiamasis vertinimas. Baigiamojo vertinimo paskirtis – įvertinti vaiko pasiekimų ir pažangos lygį, pasiektą per mokslo metus. 

        Vaiko aprašas – konfidenciali informacija. Vaiko aprašą ikimokyklinio ugdymo mokytojas atlieka mokslo metų rudenį ir pavasarį. Šia informacija dalinasi tik su vaiko ugdymu susiję ugdytojai. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas individualių vaiko vertinimo aprašų neviešina.

Kupiškio mokyklos „Varpelis“ ikimokyklinio ugdymo programa „AUGU“

 

 
PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS
 • Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.;
 •  Pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai;
 •  Gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai;
 •  Mokymo trukmė – 1 mokslo metai, nuo rugsėjo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.;
 •  Pasirašoma dvišalė mokymo sutartis;
 •  Priešmokyklinio ugdymo mokytojas  ugdymą organizuoja vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.
 • Minimali programos trukmė – 640 valandų.
 • Nustatytas 2021–2022 m. m. atostogų laikas:
 • Rudens atostogos

  2021 m. lapkričio 3 d. –  lapkričio 5 d.  

  Žiemos (Kalėdų) atostogos

  2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.  

  Žiemos atostogos

  2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.

  Pavasario (Velykų) atostogos

  2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.    

 • Du kartus per metus atliekamas vaikų pasiekimų vertinimas. Pasiekimai fiksuojami pasiekimų apraše. Duomenys renkami pasiekimų aplanke. Apie vaiko ugdymosi sėkmingumą tėvai informuojami individualių pokalbių (nuolat) ir tėvų susirinkimų metu.
 • Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas.
 
 
INDIVIDUALIZUOTOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMOS