Sveiki atvykę į Kupiškio mokyklos “Varpelis” internetinę svetainę!
Kupiškio  mokykla „VARPELIS“

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Vytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis
  • Tel. + 370 459 35 297
  • Mob. Tel. 8 687 04 951
  • E. p. varpelis.kupiskis@gmail.com

  • Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041033
Nuorodos
Mano dienynas

Kupiškio savivaldybė

Švietimo ministerija

DĖL ORGANIZACINIŲ PRIEMONIŲ COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMUI VALDYTI

ĮSAKYMAS „DĖL ORGANIZACINIŲ PRIEMONIŲ COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS)  PLITIMUI VALDYTI“

                            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Kupiškio savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. ADV- „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Kupiškio mokykloje „Varpelis“, Kupiškio mokyklos „Varpelis“ 2020–2021 mokslo metų pradinio,  pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo programų ugdymo planu, patvirtintu Kupiškio mokyklos „Varpelis“ direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių  ugdymo plano tvirtinimo“:

  1. N u r o d a u 2020 m. lapkričio 9–22 d.:

                                           1.1. Kupiškio mokyklos „Varpelis“ (toliau – Mokyklos) ugdymo veiklas organizuoti ir vykdyti taip:

                                           1.1.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas organizuojami ir vykdomi kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

                                           1.1.2. ugdymas mokiniams  specialiojoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje, lavinamosiose klasėse ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėje vykdomas nuotoliniu būdu;

                                           1.1.3. švietimo pagalba mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas (išskyrus šio įsakymo 1.1.1. papunktyje  numatytą atvejį), teikiama ugdymo įstaigose kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus reikalavimus;

                                           1.1.4. švietimo pagalba specialiojoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje, lavinamosiose klasėse ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėje teikiama nuotoliniu būdu.

                                           1.2. Mokyklos Ugdymo plane numatytą neformalųjį vaikų švietimą lavinamosiose klasėse ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėje vykdomas nuotoliniu būdu;

                                           1.2.1. kitiems švietimo teikėjams – stabdyti veiklą.

                                           1.3. N u r o d a u  Mokyklos darbuotojams neplanuoti išvykų į komandiruotes, išvykas, mokinių – į ekskursijas, išvykas, konkursus.

                                           1.4. Į p a r e i g o j u visus Mokyklos darbuotojus laikytis kitų valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmeninių apsaugos priemonių sąlygų.

                                           1.5. Šį įsakymą paskelbti Mokyklos interneto svetainėje, elektroniniame dienyne.

                                           1.6. S k i r i u:

                                           1.6.1.  direktoriaus pavaduotoją ugdymui Daivą Mergiūnienę atsakinga už „Kupiškio mokyklos „Varpelis“ 2020–2021 mokslo metų pradinio,  pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo programų ugdymo plano“ vykdymo priežiūrą;

                                           1.6.1.2. ūkvedę Palmą Petronienę atsakinga už valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmeninių apsaugos priemonių sąlygų laikymosi priežiūrą Mokykloje.

                                           1.7. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. lapkričio 9  d.