Sveiki atvykę į Kupiškio mokyklos “Varpelis” internetinę svetainę!
Kupiškio mokykla „VARPELIS“

 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
 • Vytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis
 • Tel. + 370 459 35 297
 • Mob. Tel. +370 620 92 065
 • E. p. varpelis.kupiskis@gmail.com

 • Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041033
Nuorodos
Mano dienynas

Kupiškio savivaldybė

Švietimo ministerija

KOVO 30 D.–BALANDŽIO 10 D. UGDYMO PROCESAS BUS ORGANIZUOJAMAS NUOTOLINIU BŪDU

Informuojame, kad dėl koronaviruso grėsmės Lietuvoje įvestas karantinas pratęstas iki 2020 m.  balandžio 13-os dienos. Mokiniai / vaikai kovo 30 – balandžio 10 dienomis bus ugdomi nuotoliniu būdu.

Informaciją ir konsultacijas teikia:

 • Direktorė Daiva Pečiukėnienė, el. paštas varpelis.kupiskis@gmail.com, tel. Nr. 8 620 920 65.
 • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, IKT koordinatorė Daiva Mergiūnienė, el. paštas daiva.mergiuniene@gmail.com, tel. Nr. 8 610 013 87
 • Švietimo pagalbos specialistai: 

                                       – spec. pedagogė Loreta Madeikienė tel. Nr. 8 698 76 362, el. paštas lmadeikiene@gmail.com;

                                       spec. pedagogė, logopedė Lina Kuklinskienė tel. Nr. 8 674 573 40, el. paštas lina.kuklinskiene@gmail.com;

                                       – spec. pedagogė Olga Uldukienė tel. Nr. 8 686 810 85, el. paštas ulduko@gmail.com;

                                       – logopedė Liudvika Razgevičienė tel. Nr. 8 670 47 652, el. paštas liuda.razgeviciene@gmail.com;

                                       – judesio korekcijos pedagogė Virginija Šemetienė, tel. Nr. 8 696 87 740, el. paštas virga.semetiene@gmail.com

https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos

  UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-372  rekomendacijomis „ Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“ Kupiškio mokykla „Varpelis“, (toliau – mokykla)   įgyvendinanti  ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo (individualizuotas) ugdymo programas, pasirengusi ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.
 2. Tvarkos aprašas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu (toliau – Rekomendacijos) yra skirtas padėti Kupiškio mokyklos „Varpelis“ (toliau – mokykla) bendruomenei pasirengti ir vykdyti ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu.
 3. Esant viruso Covid-19 grėsmei, mokykla gali ugdyti mokinius / vaikus nuotoliniu būdu, nepriklausomai nuo to, ar šis būdas yra įteisintas mokyklos nuostatuose ar ne. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos.

II SKYRIUS

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU

 1. Siekiant pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, mokykla:

4.1. įsivertina pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, turimas skaitmenines priemones, mokytojų kompetenciją, mokinių amžių ir jų aplinkos socialinę ekonominę padėtį;

4.2. mokykla naudos šias nuotolinio ugdymo(-si) aplinkas, kurios užtikrins ne tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu:

 • dienynas Mano dienynas;
 • elektroninis paštas;
 • mokyklos interneto svetainė;
 • mokytojų pasirinktos nuotolinio ugdymo(-si) aplinkos (Facebook, Messenger ir kt.);
 • kitos ryšio priemonės (telefonai);
 • kita.

4.3. mokykla įvertina, ar visi mokiniai / vaikai turi prieigą prie nuotolinio ugdymo(-si) aplinkos  ir susitaria dėl galimų šios problemos sprendimo būdų. Mokykla mokiniui / vaikui, kurio šeima yra socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam ugdymui(-si) reikalingomis priemonėmis, ieškos reikalingų priemonių ir būdų problemai išspręsti;

4.4. paskiria IKT koordinatorių, kuris konsultuos mokytojus, švietimo pagalbos specialistus ir mokinių / vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) technologijų naudojimo, mokinių / vaikų  nuotolinio ugdymo(-si) klausimais;

4.5. paskelbia mokyklos interneto svetainėje kontaktinę informaciją, kur mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokinių / vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai) galėtų kreiptis į IKT  koordinatorių dėl techninės pagalbos ar mokinių / vaikų nuotolinio ugdymo(-si) klausimais;

4.6. mokytojų pasitarimai mokykloje bus rengiami nuotoliniu būdu per elektroninio dienyno Mano dienynas platformą, elektroninį paštą ir kt.;

4.7. mokykla užtikrins asmens duomenų apsaugą, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais;

4.8. nuotolinio ugdymo(-si) organizavimas:

4.8.1. mokytojo, švietimo pagalbos specialisto darbo laikas reglamentuojamas pagal sudarytą pamokų / pratybų tvarkaraštį, darbo grafiką;

4.8.2. mokytojai, švietimo pagalbos specialistai skiria ugdymo(-si) užduotis, teikia teorinę ir kitą ugdymui(-si) reikalinga medžiagą ar informaciją, numato kada ir kokiu būdu mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) gali paprašyti mokytojo, švietimo pagalbos  specialisto pagalbos ir paaiškinimų, kiek mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai) turės skirti laiko užduotims atlikti,  kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir fiksuojami ugdymo(-si) pasiekimų vertinimai;

4.9. paskelbia mokyklos interneto svetainėje švietimo pagalbos specialistų kontaktinę informaciją.

III SKYRIUS

NUOTOLINIO  UGDYMO(-SI) VYKDYMAS

 1. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) turi turėti galimybę prisijungti prie nuotolinio ugdymo(-si) aplinkos iš namų. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai esant reikalui nuotolinį ugdymą gali vykdyti iš mokyklos (laikantis visų saugumo rekomendacijų);
 2. Pagal poreikį ir galimybes ugdymo(-si) medžiaga gali būti pateikiama atspausdinta ar kita forma (pvz., mokinių / vaikų turimi pratybų sąsiuviniai, knygelės ir kt.); perduota individualiai su tėvais sutartu laiku ir būdu; užduotys gali būti pateiktos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis.
 3. Rekomenduojama organizuoti vaizdo konferencijas konsultacijoms teikti, pamokoms, pratyboms, 10-15 minučių teminių veiklų video ar kitos ugdomosios medžiagos pateikimui. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai parengia 10-15 minučių trukmės tematinius vaizdo įrašus vaikams su tam tikromis užduotėlėmis, atitinkančiomis vaikų amžių (piešimas, karpymas, raidelių apvedimai, dainelių dainavimas, fizinis ugdymas ir kt.). Vaizdo įrašas  paskelbiamas mokyklos  tinklalapyje ar kitoje mokytojų, švietimo pagalbos specialistų  pasirinktoje socialinių tinklų erdvėje.   Atliktų užduočių nuotraukas, vaizdo įrašus ar kt. tėvai (globėjai / rūpintojai) gali įkelti į nurodytą el. paštą, socialinius tinklus ar kitą programą (sutartą individualiai su tėvais), kad mokytojas, švietimo pagalbos specialistas turėtų galimybę stebėti mokinio / vaiko ugdymo(-si) pasiekimus.                 
 4. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) nuotoliniu būdu pateikiamos užduotys (dienai / savaitei), atitinkančios vaikų amžių, (pvz., piešimas, karpymas, rankos koordinacijos, smulkiosios motorikos lavinimo užduotys, dainelių dainavimas, fizinis ugdymas ir kt.), žaidimų aprašymai, rekomendacijos, kaip organizuoti vaikų ugdymą(-si) namuose.
 5. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, pateikia užduotis, numato jų atsiskaitymo būdus,  konsultacijos vyksta Viber, Messenger, Skype ar kt. programų pagalba, telefonu ar kt.
 6. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai fotografuoja, filmuoja ugdymo(-si) medžiagą ir siunčia vaikų / mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), šie atlikę užduotis taip pat nufotografuoja ir persiunčia mokytojams.
 7. Ugdymui(-si) nuotoliniu būdu, naudojami įvairūs internetiniai šaltiniai, elektroniniai vadovėliai, garso ir vaizdo medžiaga, užduočių paketai, virtualūs bandymai ir kt.
 8. Ikimokyklinis vaikų ugdymas organizuojamas vadovaujantis  Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu.
 9. Priešmokyklinis vaikų ugdymas –  Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.
 10. Specialiojo ugdymo (individualizuotų) programų ugdymui(-si) reikalinga informacija skelbiama elektroniniame dienyne MANO dienynas (veiklų temos, uždaviniai, idiografinis vertinimas) arba kitu su tėvais (globėjais, rūpintojais) sutartu būdu.
 11. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai gali sukurti aplinką (pvz., uždara grupė socialiniuose tinkluose), kurioje visi bendruomenės nariai kviečiami dalintis patirtimi, bendradarbiauti.
 12. Rekomenduojama sekti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje teikiamą informaciją dėl darbo organizavimo, mokinių ugdymo(-si) nuotoliniu būdu ir Nacionalinės švietimo agentūros teikiamą informaciją jos interneto svetainėje, kitose laisvai prieinamose interneto svetainėse, rekomendacijas taikyti savo darbe.
 13. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) užtikrina, kad jų sūnus /dukra (globotinis/-ė) laiku atliktų mokytojo ar / ir švietimo pagalbos specialisto skirtas užduotis.
 14. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo tą pačią dieną informuoti švietimo pagalbos specialistą apie sergantį vaiką.
 15. Mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, tėvus (globėjus, rūpintojus) darbo dienomis IKT koordinatorius konsultuoja 8.00–16.00 val.

IV SKYRIUS

REKOMENDUOJAMI  NAUDOTI  SKAITMENINIAI  IŠTEKLIAI  IR  KITA  PAGALBA

20. Ugdymo programoms įgyvendinti, rekomenduojama pasinaudoti esamu visoms mokykloms laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu:

20.1. e-mokykla (http://lom.emokykla.lt/public/)  – skaitmeninių priemonių paieška;

20.2. ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymosi medžiagos saugykla, kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ir tėvams (globėjams/rūpintojams);

 20.3. skaitmeninės ugdymo priemonės https://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/smp/;

 20.4. nemokama prieiga prie skaitmeninių knygų www.ibiblioteka.lt;

20.5. nuoroda į kitą metodinę medžiaga nuotoliniam mokymui Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje (https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis).

19. Rekomenduojama taip pat naudotis laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu skaitmeniniu turiniu.

20. Nuorodos į kitą metodinę medžiaga nuotoliniam mokymui pagal dalykus bus nuolat atnaujinama ir pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje (https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis).

21. Rekomenduojama susisiekti su kitomis Lietuvos mokyklomis ir aptarti galimybes bendradarbiavimo pagrindu dalytis skaitmeniniu ugdymo turiniu, patirtimi. Lietuvoje yra mokyklų, kurios jau daug metų sėkmingai mokinius moko nuotoliniu būdu. Jų sąrašą galima rasti

adresu: https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/informacija-atvykstantiems-is-usienio-isvykstantiems-i-uzsieni/isvykstantiems-gyventi-irmokytis-i-uzsieni.

________________________________