Sveiki atvykę į Kupiškio mokyklos “Varpelis” internetinę svetainę!
Kupiškio mokykla „VARPELIS“

 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
 • Vytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis
 • Tel. + 370 459 35 297
 • Mob. Tel. +370 620 92 065
 • E. p. varpelis.kupiskis@gmail.com

 • Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041033
Nuorodos
Mano dienynas

Kupiškio savivaldybė

Švietimo ministerija

IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kupiškio mokyklos „Varpelis“ ugdymo organizavimo tvarką.
 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 4.2.1. papunkčiu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimą Nr. V-1839 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimą Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ bei atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas.
 3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 4. Su Aprašu supažindinami Mokyklos bendruomenės nariai (mokytojai, mokinių / vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kiti suinteresuoti asmenys). Aprašas skelbiamas Mokyklos tinklapyje.

II. MOKINIŲ, DARBUOTOJŲ, MOKINIUS ATLYDINČIŲ ASMENŲ SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMAS

 1. Asmenys, atlydintys vaikus / mokinius, visi Mokyklos darbuotojai bendrose uždarose erdvėse (koridoriuose, salėje ir kt.), renginiuose, susirinkimuose uždarose erdvėse, kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukes). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, jiems gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.
 2. Rekomenduojama, jei yra galimybė išlaikyti 2 metrų atstumą tarp mokinių suolų pamokos metu. Pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo mokytojai (specialieji pedagogai), švietimo pagalbos specialistai, jei nėra galimybės pamokos metu laikytis 2 metrų atstumo iki mokinių, turi dėvėti kaukę. Reikalavimas mokiniams dėvėti kaukes pamokos metu, esant šiandieninei epidemiologinei situacijai, nėra nustatytas.
 3. Sudaromos sąlygos mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims ar tretiesiems asmenims, kurie teikia paslaugas ugdymo įstaigoje matuoti(s) kūno temperatūrą bekontakčiu termometru atvykus į švietimo įstaigą (prie įėjimo, pasitelkiant sveikatos priežiūros specialistus). Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams ir juos atlydėjusiems asmenims bekontakčiu termometru temperatūra matuojama prie įėjimo asmenims, turintiems kontaktą su vaikais.
 4. Mokykla užtikrina, kad bekontakčiai termometrai būtų naudojami pagal pateiktą naudotojo instrukciją (išlaikant matavimo lauke ir patalpoje temperatūros reikalavimus, atstumą tarp termometro ir kūno ir kt.).
 5. Maksimaliai ribojamas pašalinių asmenų patekimas į Mokyklą, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar kt. Ribojamas vaikus / mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į pastato vidų. Tėvai palydi ir pasiima vaikus / mokinius neužeidami į rūbinėlę. Numatomas trijų dienų adaptacijos laikotarpis ankstyvojo ikimokyklinio ugdymo  vaikams („Kūlverstukų“, „Bitučių“ gr.), sudarant tėvams (globėjams) galimybę būti su vaiku rūbinėlės, grupės patalpose ribojant tėvų srautus (ne daugiau dviejų tėvų tuo pačiu metu) nustatant laiką ne ilgesnį kaip 15 min.
 6. Kai Mokykloje teikiamos trečiųjų šalių paslaugos (Neformaliojo švietimo veikla ir pan.) už asmenų dalyvaujančių šiose veiklose saugumą atsakingas paslaugos tiekėjas.
 7. Mokinių / vaikų tėvai (globėjai) į Mokyklos patalpas įeina tik išskirtiniais atvejais, iš anksto suderinę savo atėjimo laiką bei dėvėdami kaukę.
 8. Draudžiama į Mokyklą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija bei kartu su jais gyvenantiems asmenims, izoliacijos laikotarpiu.
 9. Draudžiama į Mokyklą atvykti asmenims, turintiems karščiavimą (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 10. Mokykloje pateikiama informacija mokinių / vaikų tėvams (globėjams), darbuotojams bei paskelbta prie įėjimo į Mokyklą:

14.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

14.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes;

14.3. draudimą į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

 1. Mokinys / vaikas, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant yra izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai (globėjai). Dėl vaiko sveikatos būklės sprendimą priima šeimos gydytojas. Rekomenduojama vaikui / mokiniui uždėti kaukę. Jei asmuo yra izoliuotas kaip sergantis asmuo – tokio asmens vaikai turi būti izoliuoti kaip kontaktiniai ir lankyti ugdymo įstaigos negali, kol nepasibaigęs izoliacijos laikotarpis. Tėvų pareiga informuoti, jeigu privalo izoliuotis.
 2. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant informuoti Mokyklos direktorių ar jį pavaduojantį asmenį ir palikti Mokyklos patalpas ir kreiptis į šeimos gydytoją.
 3. Mokyklos darbuotojai, mokinių / vaikų tėvai (globėjai) privalo nedelsiant informuoti Mokyklą apie darbuotojui, mokiniui / vaikui ar jo tėvams (globėjams) nustatytą COVID-19 ligą. Gavus šią informaciją Mokykla apie tai nedelsiant informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją, taip pat priima sprendimą dėl klasių / grupių nuotolinio mokymosi.
 4. Atsižvelgiant į sveikatos būklę, asmenys, kuriems taikoma izoliacija, ugdymo procese dalyvauja nuotoliniu būdu.
 5. Darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis kontaktas su mokiniais / vaikais, privalo laikytis reikalavimo neturėti tiesioginio kontakto su mokiniais / vaikais.

III. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 1. Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis klasių / grupių izoliavimo principo. Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas.
 2. Rugsėjo 1-osios šventės metu minimizuoti masinius susirinkimus, šį laiką skirti

situacijos aptarimams ir susitarimams su tėvais (globėjais) kaip vyks gyvenimas Mokykloje artimiausiu metu.

 1. Rugsėjo 1-osios šventę organizuoti savo klasėse, grupėse arba lauke numatytose zonose. Laikytis grupių izoliacijos ir saugumo reikalavimų. Daugiau dėmesio skirti tiems pirmokams, naujai į Mokyklą atėjusiems mokiniams / vaikams.
 2. Klasės mokinių tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai (administracijos atstovų,

švietimo pagalbos specialistų, mokytojų) būtų organizuojami nuotoliniu būdu arba lauke. Klasės

mokinių, grupių tėvų susirinkimus, individualius pokalbius organizuoti mokykloje tik išimties atvejais ir iš anksto užsiregistravus bei suderinus savo atėjimo laiką, dėvėti kaukę.

 1. Darbuotojus apsaugos priemonėmis (kaukėmis, dezinfekciniais skysčiais) aprūpina Mokykla.
 2. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių / vaikų ugdymas, vykdomos veiklos, vėdinamos prieš atvykstant mokiniams / vaikams ir kiekvienos pertraukos metu pagal parengtą ir Mokyklos direktoriaus patvirtintą tvarką.
 3. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.
 4. Kai organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (salė ir pan.), po kiekvienos veiklos išvėdinamos ir išvalomos pagal parengtą ir Mokyklos direktoriaus patvirtintą tvarką.
 5. Ribojamas ugdymo proceso metu dalijimasis ugdymo priemonėmis. Jei mokymo

priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir

dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo.

 1. Mokykloje sudarytos tinkamos sąlygos mokinių / vaikų ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai).
 2. Sudaroma galimybė darbuotojų, tėvų (globėjų) rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie įėjimo į Mokyklą, prie įėjimo į grupes rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). Viešinamos rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos (http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos0del%20ranku%20higienos(1).pdf).
 3. Kitas aplinkos valymas Mokykloje atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://sam.lrv.lt/sam/documents/REKOMENDACIJOS20dezinfekcija.pdf).
 4. Maksimaliai išnaudojamos galimybės pamokas, veiklas organizuoti lauke.
 5. Veiklų organizavimui Mokyklos lauko teritorija dalinama zonomis klasei / grupei.
 6. Maksimaliai ribojamas skirtingose junginėse lavinamosiose klasėse ugdomų mokinių kontaktas pamokų metu.

34.1. salėje vyksta tik tos pamokos / veiklos, kurios negali vykti klasėse / grupėse, lauke;

 1. Švietimo pagalbos specialistų užsiėmimai organizuojami individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės / grupės mokiniais / vaikais. Po kiekvieno užsiėmimo patalpos išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės.
 2. Jeigu Mokykloje yra poreikis gali būti koreguojamas Mokyklos darbo laikas,

pamokų pradžios ir pabaigos, pertraukų laikas, kad būtų atskiriami skirtingose klasėse / grupėse ugdomi mokiniai, kai jie atvyksta į ar išvyksta iš Mokyklos, naudojasi bendromis Mokyklos patalpomis, ilsisi, valgo.

 1. Mokykloje numatyti skirtingi įėjimai mokiniams ir ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikams, asmenims, turintiems tiesioginį kontaktą su vaikais / mokiniais ir asmenims, neturintiems tiesioginio kontakto su vaikais / mokiniais (numatyti 3 įėjimai, prie įėjimo pateikiama informacija).
 2. spintelės mokinių daiktams susidėti yra tame pačiame aukšte, kur vyksta pamokos tų klasių mokiniams.
 3. Ugdymo programoms įgyvendinti Mokykla skiria tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo plane.
 4. Vykdomas neformalusis ugdymas.
 5. Socialinė veikla po pamokų organizuojama taip, kad būtų maksimaliai išvengta mokinių / vaikų susitikimų tarp grupių (6 ir 7 grupės).
 6. Vaikams / mokiniams neštis į Mokyklą asmeninius daiktus draudžiama.
 7. Apgyvendinant mokinius Mokyklos bendrabutyje, laikytis nustatytų reikalavimų (kaukės, patalpų vėdinimas, dažnai liečiamų paviršių dezinfekcija, rankų higiena, kosulio, čiaudėjimo higiena.     
 8. IV.MAITINIMO ORGANIZAVIMAS
 9. Mokykloje sureguliuotas laikas, kurio metu mokiniai / vaikai valgo.
 10. Mokinių pietų pertraukai skiriamas 40 min laikas, kad mokiniai ne tik pavalgytų, bet galėtų pailsėti.
 11. Mokiniai / vaikai maitinasi grupių / klasių patalpose. Užtikrinamas maisto pristatymas į klases / grupes  pagal iš anksto parengtą ir Mokyklos direktoriaus patvirtintą grafiką.
 12. Sudarytos saugios sąlygos naudotis stalo įrankiais, pvz., galimybė pasiimti įrankius nepaliečiant kitų įrankių;
 13. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, neorganizuojamas.
 14. Po valgymo patalpos išvėdinamos.
 15. V. MOKINIŲ PAVEŽĖJIMAS
 16. Mokiniai ir mokinius lydintys mokytojų padėjėjai, auklėtojai (lavinamųjų klasių) mokykliniame autobuse pagal galimybes turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo.
 17. Mokinius lydintys mokytojo padėjėjai, auklėtojai (lavinamųjų klasių) privalo dėvėti kaukes. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kaukės nėra privalomos.
 18. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai turi būti dezinfekuojami po mokinių vežimo.
 19. VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 20. Pasikeitus teisės aktams, keičiami ir šio Aprašo atitinkami punktai.
 21. Aprašą įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.
 22. Tvarkos aprašo įgyvendinimą bei priežiūrą vykdo Mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.

IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS   Tvarkos aprašas

APP NAUDOJIMAS

COVID PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS

 

_______________________